Ved lækager på ledningsnettet følges følgende procedure:

Alarm indgået

Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noter navn og adresse, og der spørges om omfang og even- tuelt skader samt skadeslokalitet.

Varsling

Ansvarligt teknisk personale varsles f.eks. VVS-mester eller smed. Heref- ter disponerer vedkommende mandskab.

Konsekvenser

Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledningerne til berørte område fremgår af plan over ledningsnettet. Vurdering af vandskadereducerende nødvendige tiltag.

Handling

Lækage lokaliseres, eventuelt med hjælp af lækageudstyr, og området afspærres vha. afspærringsmateriel. Fortegnelse over udstyr fremgår af telefonlisten. Etabler eventuelt nødvandsforsyning.

Information

Berørte forbrugere og virksomheder informeres vha. medier og / eller løbesedler.
Brandvæsen informeres om, hvilket område der er lukket.

Udbedring af skade

Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysnin- ger fra andre ledningsejere.
Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen så hurtigt som mu- ligt. Når skaden er udbedret skal rørene gennemspules og om nødvendigt desinficeres.

Opfølgning

NB!

Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.
Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.