Ved forurening af forsyningens anlæg følges følgende procedure:

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne.

Alarm indgået

Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved analyse vurderer kommunen, beredskabschefen og embedslægen i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats. Findes forureningen ved egenkontrol, kontaktes kommunen for yderligere info.

Varsling

Hvis ikke offentlige myndigheder allerede ved besked fra analyseresultaterne, varsles kommunens miljøafdeling, beredskab, embedslægen, m.m.

Konsekvenser

Konsekvenserne af forureningen undersøges i samarbejde med kommunen og andre relevante myndigheder. Stammer forureningen fra en boring, ledningsnet, rentvandsbeholder eller vandbehandlingsanlæg?
Konsekvenserne af at afspærre ledninger og anlæg vurderes vha. kort over ledningsnet m.m.

Handling

Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogepåbud m.m. vurderes i samarbejde med embedslægen. Alternativ vandforsyning, evt. vandtankvogne og vanddunke. Boringer / forsyningsanlæg lukkes i det omfang, det er nødvendigt.

Information

Forbrugerne (først følsomme forbrugere) orienteres om situationen i pressemeddelelser og / eller løbesedler. Forbrugerne orienteres om, hvordan de skal forholde sig i form af f.eks. drikkeforbud, kogepåbud, muligheder for alternativ vandforsyning.

Udbedring af skade

Udbedring af skader påbegyndes. f.eks. i form af rengøring af rentvandsbeholder eller ledningsnet, skadesudbedring på boring m.m.
Under udbedringen af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og embedslægen holdes orienteret. Forbrugerne holdes løbende orienteret, hvis processen er langvarig.

Endelig oprensning

Efter førsteindsatsen overdrages opgaven til den ansvarlige for miljøområdet, der forestår den egentlige oprensning.

Opfølgning

Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal.

NB!

Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.