Følgende procedurer følges:

Alarm indgået

Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges til symptomer og eventuelle skader samt skadelokalitet.

Varsling

Forureningen anmeldes til en eller flere af følgende instanser:

  • Kommunens miljøafdeling / beredskabschefen
  • Ansvarligt tekniske personale på vandværket
  • Politiet
  • Embedslægen

Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunens beredskabschef eller indsatsleder. Indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder.

Konsekvenser

Konsekvenserne af at afspærre råvandsnettet til det berørte område undersøges vha. planer over ledningsnettet. Det vurderes, om det er nødvendigt at indføre vandskadereducerende tiltag. Evt. stop af boringer vurderes.

Handling

Området lokaliseres og afspærres vha. afspærringsmateriel. Etabler eventuelt nødvandsforsyning, Brandvæsenet informeres om, hvilket område der er afspærret.

Information

Berørte forbrugere (især følsomme forbrugere) og virksomheder informeres vha. medier og / eller løbesedler i samråd med embedslægen. Dette arbejde koordineres af indsatslederen. Kontakt lokalradio og lokal-tv i samråd med embedslægen.

Udbedring af skade

Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra andre ledningsejere. Ved berørte hoved- og regionssveje kontaktes Vejdirektoratet. Kontakt gravemandskab og påbegynd oprydningen så hurtig som muligt.

Endelig oprensning

Efter førsteindsatsen overdrages opgaven til den ansvarlige for miljøområdet, der forestår den endelige oprensning

Opfølgning

Forbrugeren informeres om, at skaden er udbedret, og situationen igen er normal.

NB!

Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.